02.08.2022-Nowa Wieś udział 1/2 w nieruchomości gruntowej

2022-06-08

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu stosownie do treści art.  867 kpc  w zw. z art.  1013 ze zn. 6 k.p.c.  w związku z tocząca się egzekucją  z udziału 1/2 w nieruchomości w trybie uproszczonym  podaje do  publicznej wiadomości, że  w dniu 02.08.2022 o godzinie 15:30  w Kancelarii Komornika, znajdującej się pod adresem 32-600 Oświęcim,   Plac Kościuszki 14 odbędzie się

 P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A
w trybie uproszczonym


 udziału 1/2 przypadającego dłużnikowi  w  nieruchomości  położonej w Nowa Wieś opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana , działka nr 262/4 pow. 0,7103 ha obr. 0012 Nowa Wieś, gm. Kęty . Działka o regularnym i foremnym kształcie zbliżonym do odwróconej litery „L”. Działka płaska, niezabudowana i niezagospodarowana z roślinnością samoistną. Dojazd: działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Gen. Tadeusza Kościuszki. Uzbrojenie: w działce – sieć elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazociąg wysokoprężny, w  sąsiedztwie sieć wodociągowa, gazowa oraz kanalizacyjna. Zagospodarowanie: działka niezabudowana, niezagospodarowana.
 Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KR2E/00009787/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kętach.

Współwłaścicielem w/w nieruchomości-udział 1/2  jest: Szpyra Józefa

Udział 1/2 nieruchomości jest oszacowany na kwotę --------------------------------------------------------------------------------------143 907,00 zł
Cena wywołania udziału 1/2 nieruchomości   wynosząca  3/4  wartości oszacowania  tj. kwotę-----------------------------------107 930,25 zł


Na mocy  art. 867 ze zn. 1  k.p.c. w zw.  art. 1013ze zn. 6  k.p.c. w zw. art.  21 ust.1  Ustawy  z dnia 10 lipca 2015 o zmianie  Ustawy Kodeks Cywilny, ustawy Kodeks  postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2015 poz 1311)  przystępujący do przetargu  powinien  złożyć rękomie w wysokości  jednej  dziesiątej  sumy  oszacowania, to  jest kwotę 14 390,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię  złożoną przez  licytanta, któremu udzielono przybicia  zatrzymuje się, a pozostałym  licytantom   rękojmie zwraca się niezwłocznie.  Rękojmia powinna być  złożonona w gotówce w kasie  kancelarii, tj. 32-600 Oświęcim pl.  Kościuszki  14 lub  przelewem na rachunek bankowy  komornika: ING Bank Śląski SA  77105011131000002262475664

Elaborat szacunkowy  sporządzony dla nieruchomości można przeglądać w  Kancelarii Komornika w terminie dwóch tygodni przed licytacją.  Nieruchomość można oglądać w terminie dwóch tygodni przed  licytacją.
Zgodnie z art. 871 k.p.c. w związku z art.  1013 ze zn. 6 k.p.c. nabywca nieruchomości obowiązany jest zapłacić cenę  nabycia  natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy  jednak  cena nabycia  przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się  do złożenia  natychmiast jednej  piątej ceny, nie mniej jednak niż  pięćset złotych, przy czym reszta ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.
Zgodnie z art. 867 ze zn. 2 kpc w związku z art. 1013 ze zn. 6 k.p.c.  licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik,  komornik, ich małżonkowie,  dzieci, rodzice, rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie  wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób  trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą  dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie  orzeczenie wstrzymujące  egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni    przed rozpoczęciem licytacji,  nie będą uwzględniane w dalszym toku  egzekucji  i wygasną  z chwilą uprawomocnienia  się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje pod nr tel :  690 207 873   lub pod mailem - oswiecim2@komornik.pl
Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika.KOMORNIK Waldemar Gajkowski