I TERMIN NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA POLANKA WIELKA

2019-05-23

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  27.06.2019r.  o godz. 14:00   w sali nr  208 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu  odbędzie się:
 

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A 
 
 
nieruchomości położonej  w miejscowości Polanka Wielka przy ul. Stawowej, gm. Polanka Wielka, obręb 1, powiat oświęcimski, woj. małopolskie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW  nr KR1E/00019071/8. 
 
Nieruchomość jest własnością dłużnika Kolasa Zbigniew syna Mieczysława i Anny. 
 
 
 
 
 
Nieruchomość  składa się z: działki  o nr ewidencyjnym nr 1821/32 , o powierzchni 1,0265 ha; nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 181. Użytki: RIIIb (grunty orne) / 0,7079ha, PsIII (pastwiska trwałe) / 0,2053ha, W-PsIII (grunty pod rowami) / 0,0069ha, Br-RIIIb (grunty rolne zabudowane) /0,0980ha, Br-PsIII (grunty rolne zabudowane) /0,0084ha. Działka nr 1821/32 o foremnym regularnym kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 15m, płaska, zabudowa budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym w zabudowie bliźniaczej, częściowo ogrodzona. Dojazd: Działka położona jest bezpośrednio przy drodze gminnej – ul. Stawowej i posiada do niej dostęp. Uzbrojenie: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa, kanalizacja do szamba. Inne: Rozpoczęta budowa budynku – wzniesione ściany parteru budynku murowanego z pustaka na betonowym fundamencie, obiekt o wymiarach około 5x3,5m, bez stropu, położone deski stropowe drewniane, brak stolarki okiennej i drzwiowej, obiekt położony w północnej części działki między istniejącym budynkiem mieszkalnym a drogą publiczną. Wiata stalowa obłożona blachą falistą, posadowiona na betonowym fundamencie o pow. zabudowy 27,5m2, wyposażona w instalację oświetleniową i elektryczną, nie posiada bramy, obiekt w zadowalającym stanie technicznym do modernizacji. Budynek mieszkalny nr 181, jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, murowany, składający się z części starej i nowej. Część stara składa się z jasnego przyziemia, wysokiego parteru oraz I piętra. Część nowa stanowi dobudowany obiekt parterowy, niepodpiwniczony z jasnym strychem, kryty dachem jednospadowym. Budynek w przeważającej części wykończony, poza jednym pomieszczeniem części dobudowanej, który jest w stanie surowym zamkniętym – nie posiada wykonanych posadzek oraz wylewki betonowej, ściany otynkowane do malowania., Powierzchnia użytkowa (wg pomiaru własnego dalmierzem laserowym): 216,2 m2;Instalacje: instalacje elektryczne, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna do szamba, CW z piecyka gazowego, CO z pieca na paliwo stałe.

Informuję, że:
suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi----------------------   452 212,00 zł. 
cena wywołania (3/4  sumy oszacowania) wynosi -------------------339 159,00 zł.
wysokość rękojmi (1/10 sumy oszacowania) wynosi ----------------- 45 221,20 zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć  w/w rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania  w/w  nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj
ING Bank Śląski SA O. w Kętach ul.Kościuszki 15 , 77105011131000002262475664
lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy  plac Kościuszki 14  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. 

Informuję, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej  w związku z art. art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. 2016 poz. 2052). 
Sprzedaż niniejszej nieruchomości podlega ograniczeniom wskazanym w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. 2016 poz. 2052)  do licytacji nieruchomości rolnych mogą przystąpić rolnicy indywidualni i inne podmioty wskazane w art. 2a w/w  ustawy.
 
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w  Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się  postanowienia  o przysądzeniu własności. 
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowe informacje pod nr tel :  690 207 873   lub pod mailem - oswiecim2@komornik.pl 
 
 
 
Komornik Sądowy  Waldemar Gajkowski