II Termin, Chełmek

2019-05-23

                                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 02.07.2019r. o godz. 11:30, sali 110 w  Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu  odbędzie się:

 

                                                                      D R U G A    L I C Y T A C J A
 
 
 
 
lokalu  stanowiącego odrębną nieruchomość, który położony jest w  miejscowości  Chełmek, przy  ul. Słowackiego 15A/2. 
 
W/w  lokal stanowi własność dłużnika:
Bujak Bożena, córki Eugeniusza i Wandy
 
OPIS SZCZEGÓŁOWY NIERUCHOMOŚCI:
 
Nieruchomość obj. księgą wieczystą nr KR1E/00015102/7 obejmuje
 
prawo własności nieruchomości lokalowej nr II położonej w budynku nr 15A, w Chełmku, pow. oświęcimski, ul. Słowackiego, o pow. 93,20 m2, 
udział związany z własnością lokalu: wielkość 1/2 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku, budynku gospodarczego i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokal
Sąsiedztwo i otoczenie: w najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, lokalny handel i usługi, poczta, Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, kościół, Stary Cmentarz Komunalny w Chełmku, sklepy, dalej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dworzec PKP –Chełmek Fabryka, obiekty handlowo – usługowe, obiekty sportowe, szkoły, działki niezabudowane – łąki, pola uprawne. Uzbrojenie: sieć: wodociągowa, kanalizacyjna, energii elektrycznej, sieć gazowa, sieć teletechniczna. Budynek: Budynek mieszkalny jednorodzinny trzykondygnacyjny (przyziemie, parter, piętro). Budynek wykonano w technologii tradycyjnej z pustaków oraz cegły. Konstrukcja dachu wykonana z drewna – wielospadowa pokryta blachodachówką, na ścianach i sufitach tynki wapienno – cementowe. Budynek posiada centralne ogrzewanie z własnej kotłowni. Budynek kilkudziesięcioletni. Powierzchnia użytkowa lokalu: 93,20 m2 Usytuowanie: I piętro; Program użytkowy: 4 pokoje, kuchnia, holl, łazienka, WC, spiżarka, Przynależności: nie ujawniono w księdze wieczystej, założono na podstawie opinii o podziale fizycznym budynku mieszkalnego, ½ część w częściach wspólnych nieruchomości (budynek gospodarczy, grunt o pow. 0,1669ha, zagospodarowanie działki); Użytkowanie: lokal mieszkalny; Układ funkcjonalny: zadawalająca; Ściany i sufity: ściany malowane emulsyjnie, w łazience oraz w WC - płytki ceramiczne, w części aneksu kuchennego opaska z płytek ceramicznych, sufity malowane emulsyjnie; Podłogi posadzki: na podłogach parkiet – mozaika parkietowa w łazience płytki ceramiczne; Stolarka: Stolarka okienna drewniana starego typu, drzwiowa płycinowa, drzwi wejściowe drewniane starego typu; Ogrzewanie: piecowe z własnej kotłowni; Instalacje: wod-kan, elektryczna, teletechniczna, gazowa.
 
Informuję, że:
 
suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi---------------------- 256 941,00 zł
cena wywołania (2/3 sumy oszacowania) wynosi -------------------- 171.294,00 zł
wysokość rękojmi (1/10 sumy oszacowania) wynosi -----------------25 694,10 zł
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć  w/w rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania  w/w  nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj
ING Bank Śląski SA O. w Kętach ul.Kościuszki 15 , 77105011131000002262475664
lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy  plac Kościuszki 14  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. 
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w  Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się  postanowienia  o przysądzeniu własności. 
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowe informacje pod nr tel :  690 207 873   lub pod mailem - oswiecim2@komornik.pl 
 
 
 
 
 
 
KOMORNIK Waldemar Gajkowski