Kęty, Kleparz 1

2020-02-11

 
O B W I E S Z C Z E N I E 
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 22.04.2020r. o godz. 14:00 w  Sądzie  Rejonowym  w  Oświęcimiu, przy  ul. Rynek Główny 14,  w sali 208  odbędzie się:
 

D R U G A   L I C Y T A C J A
 
 
nieruchomości,  dla których Sąd Rejonowy w Oświęcimiu  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kętach  prowadzi KW nr KR2E/00002049/0, KR2E/00024804/1  oraz  KR2E/00024215/5. 
 
 
Binek Krzysztof 
Binek Małgorzata 
 
OPIS OGÓLNY NIERUCHOMOŚCI:
 
Nieruchomości tworzą zwarty kompleks funkcjonalno – użytkowy o łącznej powierzchni 27a 95m2. 
Położone są w Kętach, pow. oświęcimski, woj. małopolskie. 
Na nieruchomościach, dla których prowadzone są Księgi Wieczyste  - KR2E/00024215/5( dz. nr 4460/3 o pow. 8a 46m2) oraz Kw nr KR2E/00024804/1 ( dz. nr 4460/6 o pow. 9a 40m, dz. nr 4460/5 o pow. 8a 10m2)  posadowiony jest   budynek mieszkaniowo -  usługowy  (pow. użytkowa budynku: 2.122,68m2), nieodebrany (poza pomieszczeniami dawnej apteki), czterokondygnacyjny, z dachem mansardowym, podpiwniczony, wolnostojący. Parter oraz część I piętra wykończona na cele usług medycznych. II p., III p. oraz poddasze użytkowe do wykończenia – przestrzeń otwarta z mediami wyprowadzonymi obecnie częściowo zdewastowanymi. Obiekt wyposażony w trzy klatki schodowe w tym jedna prowadzi bezpośrednio na III p. i poddasze. Zaprojektowano również oraz wykonano trzy szyby windowe ( obecnie brak wind).  Nieruchomość, dla której prowadzona  jest KW nr - KR2E/00002049/0  jest  niezabudowana, w jej skład wchodzi    działka nr 4460/4 o pow. 1a 99m2 -  podjazdy i parkingi z kostki brukowej w połowie niewykończone – brak utwardzenia i ułożonej kostki. 
Atrakcyjna lokalizacja:Gmina Kęty posiada korzystne położenie komunikacyjne, co daje jej duże możliwości rozwojowe. Kęty położone są na skrzyżowaniu szlaków drogowych - od Krakowa dzieli je 70 km, od Bielska Białej i Oświęcimia 19 km, 53 km jest do granicy z Czechami w Cieszynie, a 50 km do granicy ze Słowacją w Korbielowie i Zwardoniu
 
Dojazd:bezpośredni wjazd na działki z ulicy gminnej (ul. Kleparz) o nawierzchni asfaltowej.
 
Uzbrojenie:sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa,  sieć kanalizacyjna, sieć gazowa. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nieruchomości  są  oszacowane w łącznej  kwocie    -1 992 909,96 zł  ( kwota zawiera  podatek VAT wg stawki 23%)
- ustalić cenę wywołania na kwotę ( 2/3 ceny oszacowania)   - 1 328 606,64  zł ( kwota zawiera  podatek VAT wg stawki 23%) 
- ustalić wysokość rękojmi na kwotę (   10 % ceny oszacowania) - 199 290,10 zł ( kwota zawiera  podatek VAT wg stawki 23%) 
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć  w/w rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania  w/w  nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj.
ING Bank Śląski SA O. w Kętach ul.Kościuszki 15 , 77105011131000002262475664
lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy  plac Kościuszki 14  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. 
 
Nieruchomość  będzie można oglądać  w dniu -  03.04.2020r. od  godz. 11:00 do godz. 11:30.
 
Inny termin  oglądania nieruchomości, po uzgodnieniu z komornikiem,  co najmniej 2 tygodnie przed terminem licytacji. 
 
Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w  Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostaje do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się  postanowienia  o przysądzeniu własności. 
Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Dodatkowe informacje pod nr tel :  509 255 559  lub pod mailem - oswiecim2@komornik.pl 
Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika.
 
KOMORNIK 

 

Waldemar Gajkowski